FNs bærekraftsmål i Melbye

FNs Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For at arbeidet med bærekraft skal være målrettet og relevant for vår virksomhet, har vi i Melbye valgt å fokusere på de seks bærekraftsmålene hvor vi har størst påvirkningskraft i den bærekraftige utviklingen. Ved å fokusere på de utvalgte målene, kan vi i større grad kontrollere hvordan vi påvirker disse, og vi kan finne nye muligheter.


God helse

Vi skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle medarbeidere, uansett alder. Dette gjør vi ved å fokusere på HMS, og ved å støtte interne helsefremmende ordninger.


Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi har som mål å bidra til å skape økonomisk vekst i samfunnet gjennom gode arbeidsplasser. Vi skal være en sikker og inkluderende arbeidsplass med fokus på HMS, arbeidsmiljø og intern bærekraftskompetanse. Dette er med på å bidra til en bærekraftig utvikling.

Med bakgrunn i prinsippene som er beskrevet i vår Code of Conduct, ivaretar vi menneske- og arbeidsrettigheter gjennom vårt aktive arbeid med leverandørkjeden.


Innovasjon og infrastruktur

I Melbye jobber vi etter vår visjon «de smarteste løsningene, til det beste for alle». Som ledd mellom produksjon og bruksområde innenfor vesentlig infrastruktur, skal vi ha fokus på miljødokumentasjon av produktene våre, og vi skal øke vårt tilbud av produkter/løsninger som er mindre miljøbelastende enn tradisjonelle løsninger.

På den måten bidrar vi til å bygge solid infrastruktur, og et mer bærekraftig næringsliv. 


Mindre ulikhet

Vi har fokus på mangfold og inkludering – både internt, under ansettelser, og i vår verdikjede gjennom vår Code of Conduct. På den måten bidrar vi til å fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomiskstatus eller annen status.


Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal dokumentere våre produkters klima- og miljøbelastning, og skal jobbe for å redusere innholdet av uønskede kjemikalier i våre produkter. Vi skal jobbe for å ta frem miljøriktige og sirkulære løsninger innen våre produktkategorier, redusere emballasjebruken vår, og øke gjenvinningsgraden. På den måten kan vi bidra til å oppnå bærekraftig forvaltning og en mer effektiv bruk av naturressurser.

Videre har vi som mål å være en ansvarlig samarbeidspartner gjennom bærekraftig sourcing, integrering og forankring av bærekraft i vår virksomhetsstyring, og gjennom bærekraftsrapportering.


Stoppe klimaendringene

Vi skal utarbeide klimaregnskap, redusere vårt klimautslipp, og fastsette en plan med konkrete reduksjonsmål. På den måten kan vi bidra til å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av dem.

Å dokumentere våre produkters klima- og miljøbelastning, jobbe for flere miljøriktige og sirkulære løsninger innen våre produktkategorier, redusere avfall og å fokusere på resirkulering, er alle viktige tiltak for å bidra til å stoppe klimaendringene. Økt bærekraftskompetanse internt i organisasjonen vil også være et viktig bidrag her.

Vil du vite mer om Melbye?

Meld deg på vårt nyhetsbrev