HTLS: High Temperature Low Sag

Elektrifiseringen av samfunnet representerer en betydelig transformasjon innen energisektoren, og denne utviklingen krever nøye vurdering av eksisterende transmisjonslinjer. For å møte de stadig økende kravene til overføringskapasitet, står vi overfor utfordringer knyttet til konsesjonssøknadsprosesser og den tidkrevende byggingen av nye linjer. Imidlertid åpner en innovativ tilnærming muligheten for å øke kapasiteten i nettet på en mer kostnadseffektiv og ressurssparende måte.

En potensiell strategi for å takle disse utfordringene er å vurdere muligheten for å forbedre kapasiteten gjennom oppgradering av eksisterende transmisjonslinjer. Ved å utføre målrettet og effektiv utskifting av kun liner i allerede etablerte anlegg, kan vi oppnå en betydelig økning i overføringskapasiteten uten å pådra oss kostnadene og tiden knyttet til å bygge helt nye linjer.

Fordelen av denne tilnærmingen strekker seg utover bare kostnadsbesparelser og tidsreduksjon. Ved å optimalisere og modernisere eksisterende infrastruktur, kan vi også redusere miljøpåvirkningen sammenlignet med å bygge nye linjer, samtidig som vi oppfyller kravene for en mer bærekraftig energisektor. På denne måten kan vi møte utfordringene i overgangen til et mer elektrifisert samfunn på en smartere, mer effektiv og mer ressursvennlig måte.


High Temperature Low Sag

Oppgradering av høyspentlinjer med høytemperatur (HTLS) teknologi representerer en banebrytende tilnærming innen elektrisk overføringsinfrastruktur. Denne løsningen har vist seg å være en effektiv måte å forbedre kapasiteten til vanlige linjer ved å benytte eksisterende master. Potensialet for kapasitetsøkning er bemerkelsesverdig, med muligheten for å doble overføringskapasiteten.

Ved å bytte til HTLS-ledere i eksisterende linjer, unngår man behovet for å bygge helt nye anlegg, noe som reduserer både kostnader og byggetid. Dette gjør det til en kostnadseffektiv løsning for å møte den stadig økende etterspørselen etter elektrisitet i et elektrifisert samfunn.


"Netteiere har behov for raskt å øke overføringskapasiteten i eksisterende nett for å møte samfunnets behov. HTLS er en løsning for flaskehalser i strømnettet og der det er behov for å oppgradere overføringskapasiteten.

 

Oppgradering til HTLS-line i eksisterende nett er en kostnadseffektiv og tidsbesparende løsning. Det er bare lineklemme som må byttes ut, og ikke hele stolpe- og isolatorkjeden. Det er altså en besparelse og en investering i ett."

- Espen Aas & Kristian Havel


                                              Påvirkning på armatur

Lineklemmer og opphengsutstyr

Hvis en linje oppgraderes med HTLS-line trenger man kun å bytte klemme. Å bruke samme opphengsutstyr ved linebytte har flere fordeler som kan bidra til en mer effektiv og kostnadseffektiv oppgradering av elektriske overføringslinjer:

 

Kompatibilitet og standardisering: Ved å beholde det eksisterende opphengsutstyret, sikrer man kompatibilitet med de allerede installerte komponentene. Dette reduserer behovet for tilpasninger, noe som kan bidra til en smidigere og raskere implementering av linebyttet. Standardiseringen forenkler også vedlikehold og eventuelle fremtidige oppgraderinger.

Kostnadsbesparelser: Å gjenbruke det eksisterende opphengsutstyret bidrar til betydelige kostnadsbesparelser. Bytting av selve linen uten å måtte erstatte hele støttestrukturen reduserer materialkostnader og arbeidskraftkostnader. Dette er spesielt viktig når man vurderer de omfattende kostnadene og den tid det tar å installere nye støttestrukturer.

Redusert miljøpåvirkning: Ved å unngå å erstatte opphengsutstyr reduseres den miljømessige påvirkningen av prosjektet. Produksjon av metallstrukturer, transport og avhending av gamle komponenter kan ha betydelig miljøavtrykk. Gjenbruk av opphengsutstyr reduserer behovet for disse prosessene, noe som er i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling.

Raskere implementering: Implementeringen av linebytte kan gjøres raskere når man beholder det eksisterende opphengsutstyret. Dette er spesielt viktig i situasjoner der det er nødvendig å øke kapasiteten raskt for å imøtekomme økende etterspørsel. Raskere implementering kan også minimere nedetid og forstyrrelser i strømleveransen.

Samlet sett kan bruk av samme opphengsutstyr ved linebytte bidra til en mer økonomisk, miljøvennlig og smidig oppgraderingsprosess for elektriske overføringslinjer.


Vil du vite mer om våre HTLS-løsninger? Ta kontakt med en av våre eksperter

Ønsker du å få de siste nyhetene fra Melbye Energi?

Meld deg på vårt nyhetsbrev