Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø

Melbye Skandinavia har en bevisst kvalitetspolitikk, hvor det er fokus på kvalitet i alle våre handlinger – fra forespørsel til leveranse.

Vi har fokus på kontinuerlige forbedringer i alt vi gjør, noe vi har bygget inn i vårt ledelsessystem. Ved å sette tydelige mål, og å vise ansvarlighet i holdning og handling, styrker vi Melbyes verdier - Lagånd, Profesjonalitet og Nyskapning.

Vi har etablert kvalitets- og miljøstyringssystem for å tilfredsstille akkreditert sertifisering i henhold til krav i Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015 og Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015. Kvalitet- og miljøstyringssystemet, så vel som organisasjonen, er bygget opp rundt våre hovedprosesser.

Melbye vurderer sine hovedleverandører etter samme prinsipper som vi selv lever etter. Vi foretrekker leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende, samt ISO 14001. Vi evaluerer og velger hovedleverandører etter deres evne til å møte Melbyes krav til leveranseprosess.

For å nå våre mål om å være en ansvarlig leverandør inn i våre markeder, har vi utarbeidet vår egen bærekraftstrategi. Denne setter hovedfokus på FNs bærekraftmål nummer 12 og 13 i tillegg til fire av de andre målene. Vi kan bidra ved å bruke vår kunnskap til å skape en sikker og inkluderende arbeidsplass som en åpen, ansvarlig og tydelig aktør innenfor bærekraft gjennom vår virksomhetsstyring. Videre jobber vi med å utvikle gode, sirkulære løsninger for å redusere klima- og miljøbelastninger.

Bærekraftmål 12 og 13:

FNs bærekraftmål 12 hos Melbye omfatter innhenting og utvikling av EPDer, smartere emballasje og utfasing av farlige kjemikalier er alle viktige tiltak for å nå målet om bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

FNs bærekraftmål 13 hos Melbye omfatter å Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land. I tillegg fokuserer vi på å styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.